close
FinanseParenting

Becikowe – co musisz o nim wiedzieć

Polityka prorodzinna jest niezwykle istotna, o czym przekonują się kolejne partie sprawujące w kraju władze. Wsparcie może posiadać różnorodną formę, z reguły jednak sprowadza się do wypłacania środków pieniężnych oraz ułatwiania dostępu do usług placówek wychowawczych. Becikowe – przykład tej pierwszej opcji – zostało wprowadzone dekadę temu i od tamtej pory stanowi jeden ze środków wspierających rodzicielstwo. Jak skorzystać z tego przywileju – podpowiadamy w niniejszym artykule.

Przede wszystkim należy pamiętać, iż rzeczone świadczenie (jednorazowe) od 2016 roku w wysokości 1000 złotych przysługuje jedynie osobom (matce, ojcu bądź opiekunowi prawnemu tudzież faktycznemu), które spełniają określone wymagania. Jakkolwiek owa pomoc bywa niezwykle przydatna, należy m.in. potwierdzić, że dochód w przeliczeniu na jedną osobę nie przekroczył kwoty 1922 zł netto, przy czym wspomniany dochód może pochodzić z różnych źródeł, takich, jak dochody własne (brutto bądź netto), otrzymywane alimenty etc.

Warto zauważyć, że kwota, jaka przyznawana jest w ramach becikowego jest wolna od podatku dochodowego, dlatego też całe 1000 złotych jest do dyspozycji rodziców nowo narodzonego dziecka. Przedłożyć należy oczywiście stosowne dokumenty, takie jak m.in.:

  • potwierdzenie osiąganych w ostatnim okresie rozliczeniowym dochodów – obejmujących kopie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów każdego pełnoletniego członka rodziny z roku
  • kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy;
  • ksero aktu urodzenia dziecka;
  • ksero dowodu osobistego rodzica oraz oryginał owego dokumentu (do ewentualnej weryfikacji);
  • zaświadczenie od lekarza/ położnej stwierdzające opiekę nad ciężarną od 10 tygodnia ciąży do rozwiązania;
  • oświadczenie o tym, że świadczenie nie było pobrane przez drugiego z opiekunów;

Ewentualnie:

  • orzeczenie sądu dotyczące przyznawanych alimentów na dziecko lub odpis mediowanej profesjonalnie ugody (wraz z oryginałem pisma do wglądu);
  • kopię wyroku sądu rodzinnego/ zaświadczenia o adopcji wydawanego przez ośrodek opiekuńczy (w przypadku dziecka przysposobionego – będącego w wieku poniżej 7 lat);
  • ksero karty pobytu (jeżeli o becikowe ubiega się osoba nie będąca obywatelem RP, ale przebywająca na stałe na jego terytorium);
  • odpis orzeczenia sądu o rozwodzie/ separacji bądź odpis aktu zgonu małżonka (jeżeli o świadczenie stara się osoba samotnie wychowująca dziecko);

Dokumenty można złożyć w Urzędzie Gminy bądź Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, oczywiście w miejscu zamieszkania. Należy to uczynić do roku od narodzin niemowlęcia (bądź jego przysposobienia drogą adopcyjną). Czas jest w tym wypadku bardzo ważny, ponieważ po przekroczeniu 12 miesięcy wnioski nie są już branebecikowe pod uwagę. Jednorazową kwotę 1000 złotych rodzic otrzymuje jeszcze w tym samym miesiącu, w którym wniosek wraz ze stosownymi dokumentami zostanie złożony.

Becikowe w 2016 roku

Nowością w 2016 roku pozostaje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną. Prócz tego wprowadzono tzw. „Kosiniakowe” – zasiłek rodzicielski w wysokości 1000 złotych przyznawane przez całe 12 miesięcy. Taka pomoc przeznaczona jest dla osób, które do tej pory nie korzystały z rocznego urlopu macierzyńskiego. Projekt obejmuje zarówno matki, jak i ojców a także opiekunów prawnych/faktycznych dziecka adoptowanego (o ile nie ukończyło ono 7 lat). Dotyczy przede wszystkim studiujących, bezrobotnych, pracujących na umowę o dzieło/ zlecenie, rolników oraz osoby nie posiadające ubezpieczenia. Wyjątkiem pozostają rodzice opłacający składki ZUS, lecz posiadający zasiłek macierzyński nominalnie niższy od 1000 złotych. Wtedy wypłacane jest wyrównanie do tej kwoty, niezależnie od formy zatrudnienia, jaką starający się o zasiłek posiada. Co istotne, uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego jednego z rodziców wyklucza możliwość starania się o zasiłek rodzicielski przez drugiego.

admin

The author admin

1 Comment

Leave a Response